top of page

STP Marketing เครื่องมือวางแผนกลยุทธ์การตลาด

STP marketing

"STP Marketing" กลยุทธ์พื้นฐานที่ใช้เลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดภาพรวมตลาด โดยวิเคราะห์ผ่าน 3 องค์ประกอบ ได้แก่


1. Segmentation การแบ่งส่วนตลาด

Segmentation

คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อค้นหาว่าสินค้าหรือบริการเรามีโอกาสขายให้กับใคร โดยแบ่งกลุ่มตามข้อมูล เช่น

 • Behavioral : พฤติกรรมผู้บริโภค เช่น พฤติกรรมการซื้อสินค้า จำนวนครั้งที่ซื้อ

 • Geographic : ข้อมูลพื้นที่ เช่น ภูมิลำเนา จังหวัด สภาพแวดล้อม

 • Demographic : ด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ อาชีพ รายได้

 • Psychographic : ด้านจิตวิทยา เช่น ความชอบ ความสนใจ ค่านิยม


2. Targeting การคัดเลือกลูกค้าที่จะมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย

Targeting การคัดเลือกลูกค้าที่จะมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย

โดยพิจารณาร่วมกับ 3 องค์ประกอบ ได้แก่

 • Size : ขนาดและการเติบโตของกลุ่มเป้าหมาย

 • Profitability : มูลค่าตลาด ความสามารถในการจ่ายของกลุ่มเป้าหมาย

 • Reachability : ความยากง่ายในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย


3. Positioning กำหนดจุดยืนของแบรนด์ ว่าธุรกิจเหมาะอยู่ตำแหน่งไหนในตลาด


Positioning

โดยพิจารณาจากคุณภาพและราคา ซึ่งต้องดูว่าแบรนด์คู่แข่งอยู่ในตำแหน่งใด แล้วกำหนด position ของแบรนด์เราให้แตกต่าง


การทำ STP Marketing ช่วยให้แบรนด์สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น


 

Loan Hub for Business by MatchLink

 • รวมสินเชื่อหลากหลาย ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดใหญ่

 • ยื่นเอกสารครั้งเดียว เลือกสินเชื่อได้หลายประเภท

 • ขอสินเชื่อออนไลน์ 100% ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

 • อนุมัติไว ทราบผลเบื้องต้นทันที

 • ถูกกฎหมาย เชื่อถือได้ ด้วยสินเชื่อจากธนาคาร และสถาบันการเงินชั้นนำ

สมัครสินเชื่อได้ ที่นี่! https://bit.ly/MatchLink230302


🏦 ยื่นขอสินเชื่อธุรกิจง่ายไม่ต้องไปธนาคาร 👉 ขอสินเชื่อ

🎶 TikTok 👉 https://www.tiktok.com/@matchlink

🕴 เข้าถึงลูกค้าและคู่ค้ามากขึ้น 👉 https://bit.ly/MatchLink_Register
ดู 9 ครั้ง
bottom of page