top of page

ปรับกลยุทธ์ด้วยแนวคิด ESGสร้างความได้เปรียบและโอกาสในการทำธุรกิจ


ESG

ESG แนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ที่หลายบริษัทเริ่มปรับตัวนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพราะ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่นักลงทุน นำมาซึ่งผลตอบแทนที่มากขึ้น แนวคิด ESG ย่อมาจาก (Environment, Social, Governance : ESG) ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
Environment - สิ่งแวดล้อม

การทำธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและนึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา เช่น การประเมิน Carbon Footprint การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


Social - สังคม

การมีความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคมGovernance - ธรรมาภิบาล

การกำกับดูแลธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต และมีการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม


ยิ่งธุรกิจมีการคำนึงถึงส่วนรวม สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน ยิ่งเป็นโอกาสทำให้ธุรกิจสามารถครองใจผู้บริโภคและเหล่านักลงทุนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่การโฆษณาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าบริษัทผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่แท้จริงแล้ว ไม่ได้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริง ๆ🏦 ยื่นขอสินเชื่อธุรกิจง่ายไม่ต้องไปธนาคาร 👉 ขอสินเชื่อ

🎶 TikTok 👉 https://www.tiktok.com/@matchlink

🕴 เข้าถึงลูกค้าและคู่ค้ามากขึ้น 👉 https://bit.ly/MatchLink_Register

ดู 13 ครั้ง
bottom of page