top of page

กะเทาะเปลือกแยกความแตกต่าง Invoice - Billing Note - Bill - Receipt

อัปเดตเมื่อ 23 พ.ค.


Invoice Bill Receipt

รู้มั้ย Invoice - Billing Note - Bill - Receipt เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?


ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เอกสารที่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระ ซึ่งมีเอกสารที่คล้ายกัน คือ ใบวางบิล (Billing Note) โดยทั้งคู่มักใช้กับธุรกิจซื้อขายสินค้า/บริการที่มีการชำระเงินเป็นรอบเครดิต (Credit term) ซึ่งจะต่างกันที่ช่วงเวลาในการออกเอกสาร

  • ใบแจ้งหนี้ ออกให้หลังจากขายสินค้า/บริการเสร็จเรียบร้อย

  • ใบวางบิล ออกเมื่อถึงเวลาที่ต้องชำระเงินตามวันกำหนดวางบิล

ใบเรียกเก็บเงิน (Bill)

เอกสารที่แจ้งยอดชำระเงินให้ลูกค้าทราบและชำระเงินเต็มจำนวนทันทีหลังจากซื้อสินค้าหรือใช้บริการเรียบร้อยแล้ว เช่น บิลในร้านสะดวกซื้อ


ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)

เอกสารหลักฐานการชำระเงินที่ออกให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อขายสินค้า/บริการในรูปแบบเงินเชื่อ สามารถนำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลมายื่นขอสินเชื่อได้แทนหลักทรัพย์ค้ำประกันคลิก https://bit.ly/MatchLinkFactoring20230505


🏦 ยื่นขอสินเชื่อธุรกิจง่ายไม่ต้องไปธนาคาร 👉 ขอสินเชื่อ

🎶 TikTok 👉 https://www.tiktok.com/@matchlink

🕴 เข้าถึงลูกค้าและคู่ค้ามากขึ้น 👉 https://bit.ly/MatchLink_Register

ดู 7 ครั้ง
bottom of page