top of page

ยื่นขอสินเชื่อสำหรับ SMEs ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ


กอบกู้สภาพคล่อง เพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยสินเชื่อธุรกิจผ่าน MatchLink


พิเศษ! ลดแรงสู้ไวรัส

ยื่นขอสินเชื่อและเบิกเงินกู้ภายในวันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

รับทันทีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.75% ต่อเดือนตลอดอายุสัญญา*


ขอสินเชื่อกับ MatchLink ดีกว่ายังไง?

● ยื่นขอออนไลน์ 100% ได้ 24 ชม.

● ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

● วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท

● เฉพาะผู้ที่สมัครยื่นขอสินเชื่อและเบิกเงินกู้ภายในวันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

● สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

● ไม่ใช่หนี้นอกระบบ


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

- จดทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจ

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ เคยมีประวัติปรับโครงสร้างหนี้

- ไม่มีประวัติค้างชำระเกิน 90 วัน ในรอบระยะเวลา 3 ปี


รายละเอียดสินเชื่อ

- วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

- ดอกเบี้ยสุดพิเศษ 0.75% ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญา*

- ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 4 ปี

- ประเภทสินเชื่อให้บริการ Term Loan (T/L) (วงเงินกู้ระยะยาว)

- เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามธนาคารที่ร่วมโครงการกำหนด

- เฉพาะผู้ที่สมัครยื่นขอสินเชื่อผ่าน MatchLink และเบิกเงินกู้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

- MatchLink มีการลงนาม MOU กับสถาบันการเงินอย่างถูกต้อง ไม่ใช่หนี้นอกระบบ


ภาพถ่ายเอกสารที่ต้องใช้

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอสินเชื่อ

- สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

- แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.30) 6 เดือนล่าสุด

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำ

- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ


ขั้นตอนขอสินเชื่อ

- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MatchLink

- สมัครสมาชิกแอปพลิเคชั่น

- เตรียมภาพเอกสารตามรายการด้านบน

- กด "ขอสินเชื่อ" ได้เลย รู้ผลเบื้องต้นทันที


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่นี่

iOS >>> http://bit.ly/IOSdownloadMatchLink

Android >>> http://bit.ly/AndroiddownloadMatchLink


ดาวน์โหลดแอปแล้ว สมัครสมาชิกแล้ว เริ่มขอสินเชื่อได้เลย!


ดู 1,986 ครั้ง
bottom of page