top of page

5 เทรนด์ธุรกิจมาแรงในปี 2561

อัปเดตเมื่อ 21 มี.ค. 2561
1. เทรนด์การลงทุนภาครัฐ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกจากนโยบายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ทำให้มีการลงทุนก่อสร้างโรงงาน หนุนธุรกิจลงทุน ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจที่ปรึกษาการก่อสร้าง/สิ่งแวดล้อม ธุรกิจขาย/ให้เช่าเครื่องจักรกลก่อสร้าง


2. เทรนด์ท่องเที่ยวไทย คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยถึง 37 ล้านคนในปี 2561 เพิ่มขึ้น 5.7% จากปี 2560 ส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยว อย่างกรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎ์ธานี ธุรกิจที่จะรุ่งได้แก่ ธุรกิจที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจขนส่ง


3. เทรนด์สังคมสูงวัยใส่ใจสุขภาพ เนื่องจากประชากรไทยในกลุ่มผู้สูงอายุมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาจสูงถึง 12.5 ล้านคนใน 5 ปีข้างหน้า ส่งผลให้การจ่ายในการรักษาพยาบาลและธุรกิจดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้นธุรกิจดูแลผู้สูงวัย ร้านขายยาและอาหารเสริม และธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายจะมาแรงในปีนี้


4. เทรนด์เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว การส่งออกของไทยใน 10 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวสูงถึง 9.7% และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องอีก 8% ในปีนี้ โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกอาหารแปรรูป ธุรกิจส่งออกผัก/ผลไม้ และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สามารถขยายตัวได้อีก 4.8% ในปี 2561


5. เทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัล สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ของคนไทย ธุรกิจค้าปลีก/ส่ง ค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์จึงเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโด รวมถึงระบบการจ่ายเงินที่ง่ายขึ้น อย่างอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) หรือพร้อมพ์เพย์ (Prompt Pay) ทำให้ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจไอที มาแรงรับเศรษฐกิจ 4.0 ที่คาดว่าจะขยายตัวถึง 3 ล้านล้านบาทในอีก 5 ปีข้างหน้า
อ้างอิง: TMB Analytics

ดู 139 ครั้ง

Comments


bottom of page