top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Last update: 15/3/2017

ยินดีต้อนเข้าสู่บริการแมชลิงค์บนเว็บไซต์ www.matchlink.asia หรือ แอพพลิเคชั่นแมชลิงค์บนมือถือ ที่ให้บริการโดย บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ข้อตกลงในการใช้บริการดังต่อไปนี้ จะผูกพันสำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการแมชลิงค์ของผู้ใช้บริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการใช้บริการ (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ และหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการ
หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี จำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อน เนื่องจากการยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการนี้จะทำให้เกิดความรับผิดชอบสำหรับ (i) การกระทำใด ๆ ของท่าน (ii) ค่าบริการใด ๆ ในการใช้บริการแมชลิงค์ และ (iii) การยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแล้ว ท่านจำเป็นที่จะต้องหยุดการใช้ และการเข้าถึงบริการแมชลิงค์ทันที หรือหากผู้ให้บริการตรวจพบในภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการแมชลิงค์ต่อท่านทันที


ข้อ 1.    คำนิยามและการตีความ
เว้นแต่จะได้ระบุอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ให้คำหรือกลุ่มคำที่ปรากฏในข้อตกลงการใช้บริการนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้
1.1    “บริการแมชลิงค์” หมายถึง บริการต่างๆ บนแอพพลิเคชั่นแมชลิงค์ หรือเว็บไซต์ www.matchlink.asia
1.2    “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการทั้งหมดที่เข้าถึง หรือใช้บริการแมชลิงค์ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
1.3    “ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้สร้าง” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้สร้าง หรือนำเข้า 
1.4    “ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” หมายถึง ข้อมูลของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งที่มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกอบไปด้วย ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลที่ตั้ง ข้อมูลการติดต่อ กรรมการบริหาร และข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบอย่างย่อ
1.5    “ข้อมูลธุรกิจ” หมายถึง ข้อมูลที่แสดงบนโปรไฟล์ธุรกิจของแต่ละบริษัท ได้แก่ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้สร้าง ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกนำมารวบรวม หรือวิเคราะห์เพื่อแสดงผลให้แก่ผู้ใช้บริการ 
1.6    “รายงานข้อมูลทางธุรกิจ” หมายถึง ข้อมูลธุรกิจที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลธุรกิจ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถนำไปวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินโอกาส และความเสี่ยงของคู่ค้า กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือคู่แข่ง
1.7     “ข้อมูลธุรกิจออนไลน์” ได้แก่ ข้อมูลธุรกิจ และรายงานข้อมูลทางธุรกิจ
1.8    “การเคลมธุรกิจ” หมายถึง การยืนยันความมีตัวตนของธุรกิจ โดยผู้ใช้บริการที่เป็นตัวแทนของธุรกิจนั้น เพื่อมีสิทธิในการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงรับการติดต่อสื่อสารใด ๆ ในนามธุรกิจ 
1.9    “ผู้เคลมธุรกิจ” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ยืนยันตนว่าเป็นตัวแทนของธุรกิจผ่านการเคลมธุรกิจ  
1.10     “นามบัตรดิจิตอล” หมายถึง นามบัตรดิจิตอลที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้นบนบริการแมชลิงค์เพื่อแสดงข้อมูลการติดต่อสื่อสารของตน 
1.11    “การลิงค์ธุรกิจ” หมายถึง การยอมรับการเชื่อมต่อ ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถติดต่อทางธุรกิจระหว่างกัน
1.12    “การติดตามธุรกิจ” หมายถึง การติดตามเพื่อรับทราบข่าวสาร สินค้าและบริการ หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ของธุรกิจที่ท่านสนใจ
1.13    “บริการขอสินเชื่อทางธุรกิจ” หมายถึง บริการที่ผู้ให้บริการเป็นตัวกลางในการรับคำขอสินเชื่อทางธุรกิจระหว่างผู้ใช้บริการ กับพันธมิตรของผู้ให้บริการ 

 

ข้อ 2.    การใช้บริการแมชลิงค์
2.1    ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับท่านตามความเป็นจริง 
2.2    ท่านยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้น และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึง หรือใช้งานต่าง ๆ บนบริการแมชลิงค์ ต่อผู้ให้บริการ และพันธมิตรของผู้ให้บริการ เพื่อการเก็บรวบรวมตรวจสอบ ค้นหา ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้น รวมทั้ง ยินยอมให้ผู้ให้บริการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ  ภายใต้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ  โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของท่าน
2.3    ท่านมีหน้าที่เก็บรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเป็นความลับ และแจ้งผู้ให้บริการทราบทันทีที่รู้หรือสงสัยว่ามีการใช้รหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้บริการชั่วคราว ทั้งนี้ หากท่านรับทราบ หรือยินยอมให้มีการใช้รหัสผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของผู้ใช้บริการเพื่อการเข้าถึงบริการแมชลิงค์ ไม่ว่าโดยผู้หนึ่งผู้ใด ให้ถือว่า ท่านเป็นผู้เข้าถึงและใช้บริการแมชลิงค์ด้วยตนเอง
2.4    ท่านตกลงและรับรองว่าจะไม่ใช้บริการแมชลิงค์ เพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของบริการแมชลิงค์  และจะไม่ปลอมแปลงการแสดงตัวตน หรือข้อมูลเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่เป็นจริง ตลอดจนต้องไม่ใช้บริการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรืออันตรายต่อผู้ให้บริการ หรือผู้อื่น และต้องไม่ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น ท่านต้องไม่พยายามที่จะกระทำการใดเพื่อเข้าไปในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อน
2.5    ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่ได้นำเข้าหรือนำมาแสดงบนบริการแมชลิงค์ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ตัวอักษร รูปภาพ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลอื่นใด เป็นข้อมูลที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตให้ใช้อย่างถูกต้อง
2.6    เมื่อท่านได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ให้บริการเพื่อให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการดังกล่าวภายในกำหนดเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ 
2.7    ท่านอาจส่งนามบัตรดิจิตอลให้แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการอื่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสาร หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านการลิงค์ธุรกิจได้ หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจที่สนใจโดยการติดตามธุรกิจ
ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อความหรือการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งเกิดจากการตัดสินใจและความสมัครใจของผู้ใช้บริการเองนั้น ผู้ใช้บริการยินยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้นแต่เพียงผู้เดียว
2.8    ในการเคลมธุรกิจ ผู้ใช้บริการที่ยืนยันตัวตนว่าเป็นพนักงานหรือตัวแทนของธุรกิจของตนจะต้องอัพโหลดและส่งเอกสารตามที่ผู้ให้บริการร้องขอเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของผู้เคลมธุรกิจ และข้อมูลของธุรกิจที่ถูกเคลม  หากการเคลมธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ให้บริการแล้ว จะได้รับการแสดงสถานะเป็นธุรกิจที่ได้รับการเคลมแล้วบนโปรไฟล์ของธุรกิจ และเพื่อเป็นการรักษาสถานภาพการเคลมธุรกิจ ผู้ให้บริการมีสิทธิร้องขอให้ผู้ใช้บริการทำการยืนยันข้อมูลที่ผู้ใช้บริการสร้างให้เป็นปัจจุบัน  
นอกจากนี้ผู้เคลมธุรกิจจะได้รับสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลธุรกิจของตนให้ถูกต้อง ส่งข้อความ โพสต์หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ โปรโมชั่น ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของธุรกิจของตน หรือมีสิทธิใช้บริการขอสินเชื่อทางธุรกิจ หรือกระทำการต่าง ๆ ในนามธุรกิจของตน รวมถึงผู้เคลมธุรกิจสามารถแต่งตั้งและตั้งค่าให้ผู้ใช้บริการรายอื่นมากกว่าหนึ่งรายที่สังกัดในธุรกิจของตนสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้เคลมธุรกิจจะต้องผูกพันและรับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของตนตามข้อนี้ รวมถึงรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้บริการที่ตนได้แต่งตั้งให้กระทำการนั้น
2.9    กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการขอสินเชื่อทางธุรกิจ ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงและยอมรับข้อกำหนดสำหรับบริการขอสินเชื่อทางธุรกิจที่ได้ระบุในการให้บริการดังกล่าว 

 

ข้อ 3.    การจำกัดความรับผิด
3.1    ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง และใช้ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ บนพื้นฐานของบริการตามรูปแบบที่มีในปัจจุบัน รวมถึงบทวิเคราะห์ธุรกิจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการระวางพิกัดตามแผนที่ โดยที่บริการแมชลิงค์เป็นเพียงตัวกลางในการจัดการและให้ข้อมูลทางธุรกิจผ่านฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเป็นตัวกลางในการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจรายอื่น ดังนั้นผู้ให้บริการจึงไม่สามารถรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้น ข้อมูลธุรกิจออนไลน์  ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้ให้บริการไม่รับประกันการเข้าถึงบริการแมชลิงค์โดยไม่ติดขัด และไม่รับประกันว่าข้อมูลจะถูกส่งให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่มีไวรัส หรือข้อผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์ใด ๆ
3.2    ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่จัดการ แก้ไขข้อมูล หรือรับรองความถูกต้องใด ๆ ที่นำเข้าจากแหล่งอื่น  ผู้ให้บริการมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานงานกับเจ้าของฐานข้อมูล เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงไม่นำข้อผิดพลาดทางข้อมูลบนบริการแมชลิงค์มาเป็นข้ออ้างอันทำให้เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายหรือกระบวนการทางศาล รวมถึงไม่เรียกร้องให้ผู้ให้บริการดำเนินการอันขัดต่อเรื่องที่แจ้งไว้ข้างต้น
3.3    ภายใต้การใช้บริการแมชลิงค์ตามข้อ 2. ผู้ให้บริการจะไม่รับประกันในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ข้อความ ตัวอักษร รูปภาพ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลอื่นใด ที่ผู้ใช้บริการได้นำเข้าหรือนำมาแสดงบนบริการแมชลิงค์ หรือข้อความที่ผู้ใช้บริการได้ส่งให้กับผู้ใช้บริการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หากปรากฏว่าข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมายหรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ใช้บริการตกลงจะปกป้องผู้ให้บริการเพื่อให้พ้นจากข้อเรียกร้องหรือความรับผิดใดๆ รวมถึงจะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันมีผลมาจากข้อมูลดังกล่าวของตน
3.4    บริการแมชลิงค์เป็นบริการที่จัดให้มีตามสมควร โดยมิได้มีการแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเป็นการรับประกันใด ๆ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการแมชลิงค์และข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ดังนั้น ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายโดยตรงใด ๆ หรือโดยเฉพาะเจาะจง หรือโดยบังเอิญ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายสืบเนื่องทางเศรษฐกิจต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก
3.5    ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการใด ๆ บนบริการแมชลิงค์ ยอมรับว่า เนื้อหาที่ปรากฏในบริการนี้บางส่วนเขียน หรือจัดทำขึ้นโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้โฆษณา หรือบุคคลใด ๆ เช่น เนื้อหาบนกระทู้ ห้องสนทนา บล็อก กระดานข้อความ หรือเครือข่ายสังคม และเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใด ๆ หรือการทำธุรกรรม หรือการติดต่อใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน เนื้อหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อง และอยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้พื้นที่ในการแสดงเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น ผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง การกระทำละเมิดใด ๆ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือความรับผิดทางกฎหมายอื่นใดไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา
รวมทั้ง ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อ ซื้อ ขาย ค้าขาย และธุรกรรมใด ๆ ของท่านผ่านบริการแมชลิงค์ ท่านต้องรับผิดชอบในการติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการรายอื่น และบุคคลอื่นซึ่งท่านเป็นผู้ติดต่อบน ผ่าน หรือเนื่องจาก บริการแมชลิงค์ ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงกรณีเกิดความผิดพลาดในหรือจากเนื้อหา จากการให้บริการข่าวหรือบทความ จากการรับส่งข้อมูล และจากการกระทำการใด ๆ ของผู้ให้บริการ หรือเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ

 

ข้อ 4.    ข้อตกลงทั่วไป
4.1    ผู้ให้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การจ้างช่วง โอนงานภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ให้กับบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการล่วงหน้า
4.2    ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะรายงานการกระทำหรือข้อมูลใด ๆ ที่พบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายมายังผู้ให้บริการได้ผ่านช่องทางการติดต่อผู้บริการในบริการแมชลิงค์นี้
4.3    ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการบริการแมชลิงค์ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อตกลงการใช้บริการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือการกระทำผิดต่อกฎหมาย ได้ทันที หรือกรณีที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำผิดข้อตกลงการใช้บริการ หรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการยังแก้ไขได้ ผู้ให้บริการอาจเลือกที่จะระงับการให้บริการแมชลิงค์แก่ผู้ใช้บริการ จนกว่าผู้ใช้บริการจะแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว
4.4    ในกรณีการยกเลิกการใช้บริการ หรือการให้บริการแมชลิงค์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือทำลายข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ รวมถึงรายงานข้อมูลธุรกิจของผู้ใช้บริการที่ยังค้างอยู่ในระบบ
4.5    กรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการ แต่เพียงผู้เดียว
4.6    ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริการแมชลิงค์และข้อมูลธุรกิจออนไลน์ รวมถึงซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ และส่วนประกอบทั้งหมดของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของวัตถุที่จับต้องได้ หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีมูลค่าทางการค้า หรือไม่ก็ตาม เป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการได้รับสิทธิอย่างจำกัด และไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึง และใช้บริการแมชลิงค์ และข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่ใช้เพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อการอ้างอิงต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะด้วยเหตุใด
4.7    การที่ผู้ให้บริการไม่บังคับใช้ข้อตกลงใด ๆ ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการใช้บังคับข้อตกลงนั้น ๆ โดยผู้ให้บริการในภายหน้า เว้นแต่มีการสละสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษร
4.8    ในกรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เมื่อผู้ให้บริการได้รับทราบข้อพิพาท ผู้ให้บริการจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ให้บริการได้รับข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเนื่องจากผู้ให้บริการจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ และสอบสวนข้อเท็จจริง และข้อเรียกร้อง ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี และสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่ง หรือทางอาญา กับผู้ให้บริการในระหว่างที่ผู้ให้บริการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทของผู้ให้บริการ
4.9    ข้อตกลงการใช้บริการแมชลิงค์ การตีความ และการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน
4.10    ในกรณีที่มีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อตกลงการใช้บริการฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือว่าฉบับภาษาไทยมีผลบังคับเหนือกว่า
เมื่อเลือก “ตกลง” หมายความว่า ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการแมชลิงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต ที่ออกโดยผู้ให้บริการในบางครั้งบางคราว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขข้อตกลงในการใช้บริการ และจะถือว่าท่านได้ผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้ถูกแก้ไขเมื่อได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นแล้ว หากท่านไม่ตกลงในข้อตกลงการใช้บริการดังกล่าว ท่านจะต้องหยุดการใช้บริการเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นแมชลิงค์ทันที

 


 

bottom of page